Цю анкету було запропоновано заповнити в нашому iнститутi. Деякi питання, як на мене, цiлком пiдходять для цiєї сторiнки. Наприклад "анонiмнiсть" анкети - див. пункти А9-А15, а також iншi формулювання - наприклад пункт 813. Дещо я видiлив на свiй смак
Одразу прошу пробачення за можливе неправильне вiдображення українських лiтер - перекодування на серверi провадиться автоматично
.

АНКЕТА "Молодi вченi 2001"

Блок А. ВІДОМОСТІ ПРО РЕСПОНДЕНТА

А1. Ваш вiк: повних рокiв

А2. Ваша стать: 1 - чоловiк; 2 - жiнка

АЗ. Вкажiть сiмейний стан: 1- не одружений (а),- 2 - одружений (а)

А4. Якщо маєте дiтей (до 16 рокiв), то скiльки? ______ осiб

А5. Чи плануєте мати дiтей в найближчому майбутньому? 1 - так, 2 - нi, 3 - важко вiдповiсти

А6. Освiта: 1 - вища 2 - аспiрантура 3 - кандидат наук 4 - доктор наук

А7. ВУЗ

А8. Спецiальнiсть

А9. Рiк закiнчення вузу

А10. Спецiальнiсть (захист)

А11. Рiк захисту

А12. Мiсце роботи (установа)

А13. Посада

А14. Напрямок дослiдження

А15. Тема кандидатської (якщо не було захисту)

А16. Комп'ютерна грамотнiсть
1 - не обiзнаний з комп'ютером
2 - набираю тексти, веду iгри
3 - користуюся стандартними програмами
4 - професiйний користувач
5 - професiйний програмiст

А17. Чи маєте Ви доступ до iнтернету?
1 - не маю доступу
2 - дуже рiдко
3 - обмежено
4 - необмежений доступ

Рiвень володiння iноземними мовами?


Мова                    Читаю зi словником Спiлкуюсь Володiю вiльно

А18. Англiйська

А19. Нiмецька

А20. Французька

А21. Інша

Блок 8К.

В кожному рядку з 5-ти альтернатив виберiть одну вiдповiдь, яка найближча до Вашого характеру, стану чи поведiнки, i обведiть кружечком її номер.
    Абсолютно вiдсутнє Менше, нiж у iнших людей Як i у всiх людей Бiльше, нiж у iнших людей Цiлком притаманне
801 Влада: Керувати людьми i ситуацiєю, бути лiдером          
802 Незалежнiсть: Бути незалежним, покладатися на себе, самостiйно приймати рiшення          
803 Допитливiсть: Невгамовно прагнути нових знань, нової iнформацiї          
804 Визнання: Бажати визнання, винагороди за працю та успiхи          
805 Порядок: У всьому наводити порядок, планувати свої дiї          
806 Накопичення: Берегти, економити, колекцiонувати якiсь речi          
807 Честь: Бути чесним, i порядним у стосунках з людьми          
808 Ідеалiзм: Допомагати iншим, працювати у доброчинних органiзацiях          
809 Спiлкування: Мати широкi контакти i взаємодiю з багатьма людьми          
810 Сiм 'я: Пiклуватися про дiтей та рiдних          
811 Статус: Прагнути успiхiв у кар'єрi, мати все краще, нiж у iнших          
812 Помста: Не забувати поразки i образи, мстити за них          
813 Романтика: Потяг до романтичної любовi, прекрасного, сексуальних втiх          
814 Їжа: Дбати про дiєту чи меню, смачно поїсти          
815 Фiзкультура: Регулярно займатися зарядкою чи фiзичними вправами          
816 Спокiй: Бути врiвноваженим, впевненим у собi, не панiкувати          

Блок Г. САМОПОЧУТТЯ

Оцiнiть своє самопочуття впродовж останнього року:
    Нiколи Інколи Навпiл так i нi Здебiльше Завжди
Г1. Спокiйний (а), врiвноважений (а)          
Г2. Роздратований (а)          
Г3. Безсилий (а), апатичний (а)          

Блок В. СОЦІАЛЬНІ ОРІЄНТАЦІЇ

81. Я хочу жити в державi, де:

1 - Чiтко роздiленi законодавчi, виконавчi та судовi гiлки влади дiють пiд громадським контролем

2 - Єдина сильна влада приймає закони та контролює їх виконання

3 - Важко сказати

82. Я хочу жити в державi, де:

1- Держава нiколи не порушує прав та свобод громадян, не обмежує власнi переконання i критику влади

2 - В iнтересах держави можуть обмежуватися права, свободи громадян власнi переконання та критика влади

3- Важко сказати

83. Я хочу жити в державi, де:

1 - Керiвнi посади займають здiбнi, професiйнi, вiдповiдальнi люди, якi вибираються

2 - Керiвнi посади займають, iдейно вiдданi полiтичним iнтересам держави люди, якi призначаються

3 - Важко сказати

84. Я хочу жити в державi, де:

1 - Держава не втручається в економiку, розмiр зарплати i цiни регулює ринок

2 - Держава управляє економiкою i встановлює розмiр зарплати i цiн

3 - Важко вiдповiсти

85. Я хочу жити в державi, де:

1 - Рiвень мого життя залежить тiльки вiд моїх успiхiв у працi

2 - Держава сама забезпечує всiх громадян всiм необхiдним

3 - Важко сказати

Блок Б. СОЦІАЛЬНІ ОРІЄНТАЦІЇ.

Б1. Яке Ваше ставлення до України?

1 - України у всьому чужа менi країна, її доля менi байдужа

3 - Україна - моя країна, але їй краще бути у складi iншої держави

5 - Незалежна Україна - це моя земля, життя i доля

6 - Важко сказати

Б2. Вiд кого залежить доля i успiхи людини?

1 - Цiлком або переважно вiд зовнiшнiх обставин

3 - Порiвну i вiд зовнiшнiх обставин i вiд самої людини

5 - Цiлком або переважно вiд самої людини

6 - Важко сказати

Б3. У який спосiб зараз найкраще вирiшувати свої справи?

1 - Лише в обхiд законiв

3 - Дотримуючись законiв, коли це вигiдно людинi

5 - Законiв варто дотримуватися за будь-яких обставин

Б4. Яке Ваше ставлення до бiдних i багатих?

1 - Всi люди мають бути рiвними - без подiлу на бiдних i багатих

3 - Нерiвнiсть допустима, але за невеликої рiзницi мiж бiдними i заможними

5 - Чим бiльше заможних i багатих, якi сповна платять податки, тим вищий добробут всiх громадян

Б5. Як Ви пристосовуєтеся до нової у ситуацiї?

1 - Можу жити тiльки у стабiльнiй, незмiннiй ситуацiї

3 - Пристосовуюсь до нових умов, якщо немає iншого виходу

5 - Змiнна i нова ситуацiя - це моя стихiя

6 - Важко сказати

Блок Д. УМОВИ ЖИТТЯ

Д1. Тип Вашого помешкання:

1 - будинок (його частина)

2 - приватизована квартира

3 - державна квартира

4 - службова квартира

Д2. Розмiр Вашого житла:

ДЗ. Кiлькiсть кiмнат ______одиниць

Д4. Комунальнi зручностi:

1 - повнi

2 - частковi

3 - вiдсутнi

Д5. Час подорожi до роботи:

Д6. Середня тривалiсть робочого дня:

Д7. Середня тривалiсть вiльного часу:

Д8. Середньомiсячний доход сiм'ї iз всiх джерел заробiткiв та допомоги ___ грн.

Д9. Якою мiрою вистачає Вашiй сiм'ї доходiв на мiсячний прожиток?

1 - не вистачає, iнодi голодуємо

2 - ледь зводимо кiнцi з кiнцями

3 - вистачає на предмети першої необхiдностi

4 - вистачає, робимо покупки i заощадження

Д10. До якої категорiї за рiвнем достатку вiдноситься Ваша сiм'я?

Злиденна

Бiдна

Середня

Заможна

Багата

ДІІ. Як надовго Ви плануєте основнi моменти свого життя?


1 - не планую
2 - один день
3 - декiлька днiв
4 - тиждень
5 - мiсяць
6 - пiвроку
7 - рiк
8 - декiлька рокiв
9 - 5 i бiльше рокiв

Блок Е. УМОВИ РОБОТИ

  Вiдсутнє Низьке Посереднє Достатнє
Е1. Комп'ютерно-програмне забезпечення        
Е2. Доступ до Інтернету        
ЕЗ. Доступ до вiтчизняної лiтератури        
Е4. Доступ до закордонної лiтератури        
Е5. Умови робочого мiсця        
Е6. Матерiальне забезпечення        
Е7. Приладне забезпечення        
Е8. Професiйний рiст        
Е9. Кар'єрний рiст        
Е10. Оплата працi        
  Вiдсутнi Конфлiктнi Байдужi Задовiльнi
Е11. Стосунки з науковим керiвником        
Е12. Стосунки з безпосереднiм начальником        
Е13. Стосунки з колегами        
Е14. Зв'язки з закордонними колегами        

Блок Ж. ПЛАНИ НА НАЙБЛИЖЧЕ МАЙБУТНЄ

Ж1. Чи збираєтеся Ви у найближчi роки помiняти країну проживання?
1 - нi, планую залишитися в Українi i працювати в науцi
2 - нi, планую залишитися в Українi i пiти з науки
3 - так, планую виїхати за кордон на декiлька рокiв, а потiм повернутися в Україну
4 - так, планую виїхати за кордон назавжди якщо Ви залишаєтеся працювати в науцi в Українi, то...

Ж2. Якi обставини обумовлюють це рiшення?
1 - Я хочу i можу жити i працювати тiльки в українi
2 - Сiмейно-родиннi обставини
3 - Напрямок наукових дослiджень
4 - Науковий керiвник
5 - Науковий колектив
6 - Інше

...то чи

ЖЗ. Збираєтеся Ви помiняти мiсце роботи?
1 - Нi, все залишиться без змiн
2 - Нi, але хочу перейти до iншого наукового керiвника (в iнший пiдроздiл)
3 - Так, але не знаю куди
4 - Так, i знаю куди

Ж4. Якщо Ви залишитесь в Українi, але пiдете з науки, то з яких причин?
1 - Конфлiкти з науковим середовищем (керiвником, начальством, колегами)
2 - Безперспективна кар'єра
3 - Низька оплата працi
4 - Розчарування науковою працею
5 - Виявилося, що це не моя стихiя
6 - Інше

Ж5...., то чим Ви займетеся?
1 - Вкажiть ____________
2 - Ще не вирiшив (ла)

Ж6. Якщо Ви плануєте виїхати за кордон тимчасово, то з якою метою?
1 - Пiдвищити фахову квалiфiкацiю i набути закордонного досвiду
2 - Мати можливостi проводити дослiдження, для яких немає умов в Українi
3 - заробити грошей, аби полiпшити добробут на найближчi роки
4 - здобути авторитет у мiжнароднiй науковiй спiльнотi
5 - згоден (а) працювати на будь-якiй роботi заради високого заробiтку

Ж7.... то чи визначили куди?
1- так
2 - ще нi

ДЯКУЄМО ЗА СПІВПРАЦЮ!

Back Home

https://dybkov.kiev.ua/M/index.html
All Questions and Comments to Mykhaylo Dybkov

Last Modified