Biopolymers and cell, 2000, V.16, N 6 , P.482-486 [full in ukrainian, pdf] (500 kb)

Telegeev G.D., Dubrovska A.N., Dybkov M.V., Maliuta S.S.

MUTATION IN BCR/ABL HYBRID GENE AS A POSSIBLE FACTOR OF TUMOR PROGRESSION DURING CML

The bcr/abl hybrid gene is hallmark of CML and of many cases of acute leukemias (ALL). The expression of this gene is the condition to the beginning or one of the stages of this disease. In contrast to ALL, the bcr/abl fusion gene in CML has additional 3-10 exons (dbl and PH domains). We analyzed this region seeking a cause of the blast crisis. Sequencing of RT/PCR product has revaled the point mutation at nucleotide 2109 of bcr/abl mRNA ( transition mutation from T to C) causes the amino acid change from Phe547 to Leu547. Using FITC-phalloidin we have shown paramembrane actin location.


Біополімери і Клітіна, 2000, Т.16, N 6 , С.482-486

Телегеєв Г.Д., Дубровська А.М., Дибков М.В., Малюта С.С.

МУТАЦІЇ BCR/ABL ГІБРИДНОГО ГЕНА ЯК ФАКТОР ПУХЛИННОЇ ПРОГРЕСІЇ ПРИ ХРОНІЧНІЙ МІЄЛОЇДНІЙ ЛЕЙКЕМІЇ.

Bcr/abl гібридний ген є невід'ємною характеристикою хронічної мієлоїдної лейкемії (ХМЛ) і значної кількості випадків гострого лімфобластного лейкозу (ГЛЛ). Саме експресія цього гена обумовлює початок чи один з етапів розвитку цих захворювань. На молекулярному рівні ХМЛ відрізняє від ГЛЛ наявність додаткових 3-10 екзонів (відповідно Dbl, PH домени) bcr частини гібридного гена/білка. Секвенуванням продуктів полімеразної ланцюгової реакції цієї області аналізували появу в ній мутацій під час бластної кризи, а виходячи з функції згаданого домену вивчали розподіл актину в цей період. Встановлено наявність мутації в положенні 2109 bcr/abl мРНК (транзиція Т на С), що призводить до заміни Phe547 на Leu547. Флюоресцентна мікроскопія клітин еритробластної кризи ХМЛ за допомогою FITC-фаллоідину свідчить про парамембранну локалізацію актину.


Биополимеры и клетка., 2000, Т.16, N 6 , С.482-486

Телегеев Г.Д., Дубровская А.Н., Дыбков М.В., Малюта С.С.

МУТАЦИИ BCR/ABL ГИБРИДНОГО ГЕНА КАК ФАКТОР ОПУХОЛЕВОЙ ПРОГРЕССИИ ПРИ ХРОНИЧЕСКОЙ МИЕЛОИДНОЙ ЛЕЙКЕМИИ.

Bcr/abl гибридный ген являтся неотьемлемой характеристикой хронической миелоидной лейкемии (ХМЛ) и значительного числа случаев острого лимфобластного лейкоза (ОЛЛ). Именно экспрессия этого гена обусловливает начало или один из этапов развития этих заболеваний. На молекулярном уровне ХМЛ отличается от ОЛЛ наличием дополнительных 3-10 экзонов (соответственно Dbl, PH домены) bcr части гибридного гена/белка. Секвенируя продукты ПЦР этой области анализировали появление в ней мутаций во время развития бластного криза, а также исходя из функции названого домена, изучали характер распределения актина в этот период. Показана мутация в положении 2109 bcr/abl мРНК (транзиция Т на С) приводящая к замене Phe 547 на Leu 547. Флюоресцентная микроскопия клеток эритробластного криза ХМЛ с помощью FITC-фаллоидина свидетельствует о парамембранной локализации актина.https://dybkov.kiev.ua/M/index.html
All Questions and Comments to Mykhaylo Dybkov

Last Modified