List of Publications by Svitlana Dybkova

Articles

 1. Дубейковский А.М., Таранова Л.А, Заец С.Н., Грищенков В..Г, Мордухова Е.А., Боронин А.М. Генетический контроль бактериальной деструкции поверхностно-активных веществ Микробиология–1997.–Т.66, №3.- С.378–382.
 2. Заец С.Н., Таранова Л.А. Бактериальная деструкция алкилнафталин сульфоната Химия и технология воды –1998, №5.– С.550–555.
 3. Taranova L.A., Dybkova S.M., GrishchenkovV.G Mordukhova E.A., Boronin A.M. Surfactant degradative plasmids Биополимеры и клетка 2000.–Т.16, №5. - С.420-424. http://dx.doi.org/10.7124/bc.000585
 4. Дибкова С.М. Біотехнологічні аспекти бактеріальної деструкції аніонних поверхнево-активних речовин: Автореф дис.канд.біол. наук: 03.00.20// Ін-т мікробіології та вірусології ім. Д.К.Заболот ного НАН України. - К., 2001. — 20 с.
 5. Грузина Т.Г., Вембер В.В., Дыбкова С.Н. Ульберг З. Р. Структурно-функциональные аспекты взаимодействия мембран бактерий с липосомами Укр. біохім. журн. – 2005. – Т. 77, № 2. – С. 94–98.
 6. Дибкова С.М. Грузіна Т.Г., Чеховська Т.П., Ульберг З.Р. Хромосомна природа резистентності до тетрацикліну у Escherichia coli Г35№2 пробіотику „Окарін-голд” Вісник проблем біології і медицини. – 2005. – Вип. 1. – С. 19–22.
 7. Грузина Т.Г., Дыбкова С.Н. Чеховская Т.П., Вембер В.В., Задорожняя А.М., УльбергЗ.Р. Получение биолюминесцентного бактериального штама Photobacterium phosphorum B7071 (lux+) для определения концентрации ионов цинка Укр. біохім. журн. – 2006. – Т. 78, № 1. – С. 143–148.
 8. Задорожня А. М. Грузіна Т. Г., Дибкова С.М. Ульберг З. Р. Біолюмінесцентні бактерії як сенсорні елементи для визначення вмісту іонів важких металів Біотехнологія – 2008.- Т.1, №4. – С.69 – 75.
 9. Рєзніченко Л.С., Шпильова С.І., Грузіна Т.Г., Дибкова С.М. Ульберг З.Р., Чехун В.Ф. Контактна взаємодія наночастинок золота з пухлинними клітинами: вплив розміру та концентрації Доповіді НАН України- 2010. - №2. – С.170-174.
 10. Дибкова С.М. Рєзніченко Л.С., Грузіна Т.Г., Шпильова С.І., Ульберг З.Р., Чехун В.Ф. Визначення генотоксичності наночастинок золота методом лужного гель-електрофорезу ізольованих еукаріотичних клітин Доповіді НАНУ. – 2010. - №3. – С.166-170.
 11. Романько М.Є., Рєзніченко Л.С., Грузіна Т.Г., Дибкова С.М. Ульберг З.Р., Ушкалов В.О., Головко А.М. Вплив наночастинок золота та срібла на АТР-азну активність нативних і регідратованих клітин виробничих штамів Escherichia coli Укр. біохім. журн. – 2009, т.81. - №6. – с.70-76.
 12. Дибкова С.М. Романько М.Є., Грузіна Т.Г., Рєзнічннко Л.С., Ульберг З.Р., Ушкалов В.О., Головко А.М. Визначення ушкоджень ДНК наночастинками металів, перспективних для біотехнології Біотехнологія . – 2009. -Т.2, №3. – с.80-85.
 13. Дибкова С.М. Романько М.Є., Грузіна Т.Г.,. Рєзніченко Л.С, Ульберг З.Р., Ушкалов В.О., Головко А.М. Застосування методу ДНК-комет для визначення генотоксичності препаратів ветеринарних вакцин Biopolimers and cell. – 2010 – Vol.26, №3. – С.200-205. http://dx.doi.org/10.7124/bc.000157
 14. Дибкова С.М. Рєзніченко Л.С., Грузіна Т.Г., Ульберг З.Р. Оцінка in vivo ДНК-ушкоджувальної дії наночастинок золота різного розміру Біотехнологія – 2010. –Т.3, № 3- С.66-71.
 15. Романько М.Е., Дыбкова С.Н. Грузина Т.Г., РезниченкоЛ.С., Ульберг З.Р., Ушкалов В.А., Головко А.Н. Оценка генотоксических свойств наноматериалов ветеринарного назначения методом ДНК-комет in vitro Аграрная Наука. - 2010.- № 1.- С.28-31.
 16. Дибкова С.М. Грузіна Т.Г., Ульберг З.Р., Головко А.Н., Ушкалов В.А., Бабкін М.В., ГодовськийО.В., Акіменко Л.І., Лаврик О.А., Тимченко Д.С., Романько М.Е. Методичні рекомендації/ Оцінка біобезпеки наноматеріалів органічної та неорганічної природи методом визначення генотоксичності лужним гель-електрофорезом ізольованих еукаріотичних клітин Київ-2010- 24 стор.
 17. Дибкова С.М. Оцінка стану мікрофлори шлунково-кишкового тракту людини при дії наночастинок золота і срібла Вісник проблем біології та медицини. – 2010.- В. 3. – С.223-227.
 18. Ульберг З. Р., Грузіна Т. Г., Дибкова С.М. Рєзніченко Л. С. Біобезпечні наночастинки металів в наномедицині та нанобіотехнології Вісник проблем біології та медицини. – 2010.- В. 4. – С.72-77.
 19. Ушкалов В.О., Романько М.Є, Грузіна Т.Г., Дибкова С.М. Рєзніченко Л.С. Визначення біобезпечності та біосумісності наночастинок металів для потреб ветеринарної медицини Ветеринарна медицина України – 2010- № 6. -С.30-33
 20. Головко А.М., Ушкалов В.О., Ульберг З.Р., Грузина Т.Г., Романько М.Є., Виговська Л.М., Дибкова С.М. Рєзніченко Л.С., В’юник О.С. Методичні рекомендації. Використання біобезпечних наночастинок металів у складі металовмісних пробіотиків для підвищення їх ефективності Київ-2011- 24с.
 21. Головко А.М., Ушкалов В.О., Рєзніченко Л.С., РоманькоМ.Є., Грузіна Т.Г., -, Ульберг З.Р. Оцінювання та контролювання біологічної безпеки наноматеріалів у ветеринарній медицині Вісник аграрної науки. – 2011р. - № 5. – С.24-28.
 22. Головко А.М., Ушкалов В.О., Ульберг З.Р., Грузіна Т.Г., Виговська Л.М., Дибкова С.М. Рєзніченко Л.С., Акіменко Л.І. Методичні рекомендації. Експресне біосенсорне визначення біологічного споживання кисню (БСК) для оцінки рівня забрудненості органічними речовинами об’єктів ветеринарно-санітарного контролю Київ. – 2010.-17 стор.
 23. Головко А.М., Ушкалов В.О., Ульберг З.Р., Грузіна Т.Г., Дибкова С.М. Рєзніченко Л.С., Виговська Л.М., Акіменко Л.І., Методичні рекомендації. Оцінка біобезпеки наноматеріалів органічної та неорганічної природи шляхом визначення стану мікрофлори шлунково-кишкового тракту тварин Київ. – 2010.-23стор.
 24. Головко А.М., Ушкалов В.О., Ульберг З.Р., Грузіна Т.Г., Виговська Л.М., Дибкова С.М., Рєзніченко Л.С., Акіменко Л.І., Мельник В.Г., Назаренко В.І., Методичні рекомендації. Експресне визначення рівня інтегральної забрудненості та вмісту важких металів біосенсорним біолюмінесцентним аналізатором на об’єктах ветеринарно-санітарного контролю Київ. – 2010.-28стор.
 25. Дибкова С.М. Романько М.Є., Рєзніченко Л.С., Грузіна Т.Г., Ульберг З.Р., Ушкалов В.О., Куцан О.Т. Оцінка генотоксичності та мутагенності наночастинок металів, перспективних компонентів ветеринарних нанонутрицев тиків Ветеринарна біотехнологія. – 2011. - №19. – С. 61-69.
 26. Дибкова С.М. Оцінка мутагенної дії наночастинок золота і срібла, перспективних у біотехнології та медицині Вісник проблем біології та медицини. – 2011. – В.3., Т.1 (87). – с.32-34
 27. Rieznichenko L.S., Dybkova S.M., Gruzina T.G., Ulberg Z.R., Todor I.N., LukyanovaN.Yu., Shpyleva S.I., Chekhun V.F. Gold nanoparticles synthesis and biological activity estimation in vitro and in vivo Exp. Oncol. – 2012. – Vol. 34, No. 1. – P. 25–28.
 28. Бобик В.І., Капустян Л.М., РєзніченкоЛ.С., Дибкова С.М. Грузіна Т.Г., Ульберг З.Р., Морозова Л.М., Погрібний П.В., Сидорик Л.Л. Розробка експериментальної тваринної моделі оцінки біосумісності та біобезпеки наночастинок золота для їх використання як засобів цільової доставки кардіотропних препаратів Український науково-медичний молодіжний журнал. – 2012. - №1 спец. – С. 266-267.
 29. Дибкова С.М. Пінчук Н.Г., Грузіна Т.Г., Рєзніченко Л.С., Ульберг З.Р., Ушкалов В.О., Головко А.М. Особливості застосування тесту Еймса для оцінки мутагенних властивостей наночастинок металів Ветеринарна біотехнологія. – 2012. - № 20. – с.29-34.
 30. Дибкова С.М. РєзніченкоЛ.С., Грузіна Т.Г., Акіменко Л.І., Пінчук Н.Г., Ульберг З.Р., Ушкалов В.О., Головко А.М., Методичні рекомендації Оцінка мутагенності наноматеріалів Київ-2011. –23 стор.
 31. Грузіна Т.Г., Дибкова С.М. Прискока А.О, РєзніченкоЛ.С.,Ульберг З.Р. , Чекман І.С. Дослідження наночастинок срібла за критеріями генотоксичності, мутагенності та впливу на штами-пробіонти шлунково-кишкового тракту людини та тварин Фармакологія та лікарська токсикологія. - 2012. - № 3 (28). – с. 40-46.
 32. Бобик В.І., Капустян Л.М., Морозова Л.М., Погрібний П.В., Дибкова С.М. Рєзніченко Л.С., Грузіна Т.Г., Ульберг З.Р., Коваленко В.Ф., Сидорик Л.Л. Оцінювання аутоімунного та ДНК-ушкоджувально го впливу наночастинок золота Біотехнологія – 2012. – Т.5, № 2. – С.115-121.
 33. Рєзніченко Л.С., Грузіна Т.Г., Дибкова С.М. Головко А.М., Ушкалов В.О., Ульберг З.Р. Мікробні біосенсорні аналізатори для експресного моніторингу якості сільськогосподарської продукції за рівнем забрудненості органічними і неорганічними полютантами Ветеринарна біотехнологія. – 2013. – Вип. 23. – С. 217-220.
 34. Чекман І.С., Ульберг З.Р., МаланчукВ.О., Горчакова Н.О., Зупанець І.А., Шаторна В.Ф, Білоус С.Б., Грузіна Т.Г., Дибкова С.М. Нагорна О.О., Небесна Т.Ю., Полова Ж.М., Рєзніченко Л.С., Савенкова О.О., ДорошенкоА.М., Прискока А.О., Рибачук А.В., Савченко Д.С., Сімонов П.В., Нагорна Т.І. Нанонаука, нанобіологія, нанофармація К.: Поліграф плюс, -2012. 337 с.
 35. Кундієв Ю.І., Ульберг З.Р., ТрахтенбергМ.І., Чекман І.С., Грузіна Т.Г., Дибкова С.М. Рєзніченко Л.С., Марченко М.Л. Проблема оцінки потенційних ризиків наноматеріалів та шляхи її вирішення Доповіді НАН України. – 2013. - №1. – С.177-183.
 36. ТрахтенбергІ.М., Ульберг З.Р., Чекман І.С., Дмитруха Н.М., Грузіна Т.Г., Дибкова С.М. Рєзніченко Л.С. Методичні рекомендації. Оцінка безпеки лікарських нанопрепаратів Київ.-2013-108с.
 37. Рибачук А.В., Резниченко Л.С., Дыбкова С.Н., Наночастицы серебра и их комбинация с наночастицами золота: новые антимикробные субстанции для лечения гнойно-воспалительных заболеваний захворювань челюстно-лицевой области Український науково-медичний молодіжний журнал. – 2013. – Спец.вип.№2. – С.122-123
 38. Рибачук А.В. Резниченко Л.С., Дибкова С.М, Грузіна Т.Г., Ульберг З.Р., Маланчук В.О. Наночастинки срібла та золота: оцінка біобезпечності та перспектив при лікуванні гнійно-запальних захворювань щелепно-лицевої ділянки Український науково-медичний молодіжний журнал.Спец.вип.№1. – 2013 – С.92-96
 39. Резниченко Л.С., Дибкова С.М. Риженко В.П., Ничик С.А., Риженко Г.Ф., Горбатюк О.І., Андріящук В.О. Біотехнологія нановакцин, електронно-мікроскопічні дослідження контактної взаємодії наночастинок срібла з мікроорганізмами Ветеринарна біотехнологія. – 2014. – Вип. 24. – С. 184-188.
 40. Дибкова С.М. Наночастинки золота та срібла – ефективні агенти елімінації плазмід антибіотико резистентності Вісник проблем біології та медицини. – 2014 – В.3., Т.2 (111).- с.314-318
 41. Риженко В.П., Ничик С.А., Риженко Г.Ф., Горбатюк О.І., Андріящук В.О., Жовнір О.М., Уховська Т.М., Рудой О.В., Тютюн С.М., Грузина Т.Г., Резниченко Л.С., - Біотехнологія нановакцин. Вплив нанопрепарату AgNP на ростові властивості патогенних збудників. Ветеринарна біотехнологія. – 2014. – Вип. 24. – С. 219-227.
 42. Резниченко Л.С., Дибкова С.М. ДорошенкоА.М., Чекман І.С., Ульберг З.Р. Синтез наночастинок заліза та характеристика їх біобезпечності Вісник проблем біології та медицини. – 2014 – В.3., Т.2 (111).- с.319-323.
 43. Дибкова С.М. Метод ДНК-комет в оцінці безпечності наночастинок металів біо технологічного та медичного призначення Вісник проблем біології та медицини. – 2014 – В.3., Т.3 (112).- с.279-283.
 44. Рєзніченко Л.С., ДорошенкоА.М., Дибкова С.М. Грузіна Т.Г., Ульберг З.Р., Чекман І.С. Оцінка біобезпечності субстанції наночастинок заліза in vitro та in vivo Галицький лікарський вісник. – 2014. – Т. 21, № 3. - С. 87-90.
 45. ДорошенкоА.М., Рєзніченко Л.С., Дибкова С.М. Грузіна Т.Г., Ульберг З.Р., Чекман І.С. Протианемічна ефективність субстанції наночастинок заліза Український науково-медичний молодіжний журнал. – 2014. - № 2(81) - С. 89-94.
 46. ДорошенкоА.М., Рєзніченко Л.С., Дибкова С.М. Грузіна Т.Г., Маранов А.О., Ульберг З.Р., Чекман І.С. Протианемічна активність субстанції наночастинок заліза за умов перорального введення щурам Фармакологія та лікарська токсикологія. – 2014. - № 3(39). – С. 12-19.
 47. ДорошенкоА.М., Рєзніченко Л.С., Дибкова С.М. Грузіна Т.Г., Ульберг З.Р., Чекман І.С Впив наночастинок заліза на стан мікрофлори кишечника щурів із залізодефіцитною анемією Журнал клінічних та експериментальних медичних досліджень. – 2014. – Т.2, № 3. – С. 292-299.
 48. Дибкова С.М. Грузіна Т.Г., Рєзніченко Л.С., Ульберг З.Р. Розробка чутливого елементу біосенсорного аналізатору для визначення вмісту гербіцидів у грунтах та сільськогосподарській продукції Вісник проблем біології і медицини. – 2014. – Вип.4, Т. 3(115) – С. 51-55.
 49. Rieznichenko LS, Gruzina TG, 3.Dybkova S.M., Ushkalov VO, Ulberg ZR Investigation of bismuth nanoparticles antimicrobial activity against high pathogen microorganisms American Journal of Bioterrorism Biosecurity and Biodefense – 2015. - 2(1):id1004
 50. Ryzhenko G.F., Gorbatyuk O.I., AndriyaschukV.A Zhovnir O.M., Dybkova S.M., RieznichenkoL.S. Gruzina Т.G. Evaluation of cytotoxicity of veterinary vaccines “Colisan”, “Colisan+AgNP”, , “Velshicolisan”, “Velshicolisan+AgNP, “Actinosan”, “Actinosan+AgNP”, “Multibovisan”, “Multibovisan +AgNP (1%)”, “Multibovisan +AgNP (0,5%)” Ветеринарна біотехнологія – 2014 Вип..26 – с.244-250
 51. Ryzhenko G.F., Gorbatyuk O.I., AndriyaschukV.A Zhovnir O.M., Dybkova S.M., RieznichenkoL.S. Gruzina Т.G. Estimation of genotoxicity for preparations of veterinary vaccines “Colisan”, “Colisan+AgNP”, “Actinocolisan Nadiya”, “Actinocolisan+AgNP”, “Velshicolisan”, “Velshicolisan+AgNP”, “Actinosan”, “Actinosan+AgNP”, “Multibovisan”, “Multibovisan +AgNP (1%)”, “Multibovisan +AgNP (0,5%)” Ветеринарна біотехнологія 2014 Вип..26 – с.237-244
 52. A.Rybachuk, L.Rieznichemko, S.Dybkova, T.Gruzina, Z.Ulberg, V.Malanchuk Prospects of using silver and gold nanoparticles in the prevention and treatment of purulent-inflammatory diseases of the maxillofacial area Український науково-медичний молодіжний журнал. – 2014. - № 4(84) - С. 42-47.
 53. Дибкова С.М. Л.С.Рєзніченко, Т.Г Грузіна, З.Р. Ульберг Оцінка біобезпеки наноматеріалів медико-біологічного призначення Український науково-медичний молодіжний журнал. 2015 - № 2(87) - С. 122.
 54. Дорошенко А.М., Дибкова С.М. Рєзніченко Л.С. Вплив наночастинок заліза на стан внутрішніх органів щурів із залізодефіцитною анемією за результатами оцінки біохімічних показників крові Український науково-медичний молодіжний журнал. 2015 - № 2(87) - С.123.
 55. Dybkova S.M., RieznichenkoL.S. Gruzina Т.G., Ryzhenko G.F., Gorbatyuk O.I., AndriyaschukV.AZhovnir O.M., Rudoy A.V., Tiutiun S.M. In vivo evaluation of genotoxicity of “multibovisan” veterinary vaccine Ветеринарна біотехнологія..- 2015 - Вип. 27. – С. 326-331.
 56. Риженко В.П., Горбатюк О.І., Риженко Г.Ф., Андріящук В.О., Рудой О.В., Дибкова С.М. Рєзніченко Л.С., Жовнір О.М., Тютюн С.М., Каменчук П.П. Критерії оцінки генотоксичності, нешкідливості, не токсичності експериментального зразка вакцини «Мультибовісан». Ветеринарна біотехнологія..- 2015 - Вип. 27. – С. 239-247.
 57. 4.
 58. Rieznichenko L.S., Rybachuk A.V., Bilous S.B., Dybkova S. M., Gruzina T. G., Malanchuk V.O. Silver nanoparticles: synthesis, effectiveness in treatment of purulent-inflammatory diseases of the maxillofacial area, development of dosage forms Journal of Chemical and Pharmaceutical Research. – 2016. – Vol. 8 (1). – P. 332-338.
 59. Риженко Г.Ф., Горбатюк О.І., Андріящук В.А., Жовнір О.М.,Каменчук П.П. , Тютюн С.М., Дибкова С.М., Рєзніченко Л.С., Грузіна Т.Г Оцінка біобезпечності та біосумісності мультикомпонентної вакцини «мультисуісан» Ветеринарна біотехнологія. – 2016. –  Вип. 28. – С. 217-225. pdf
 60. Риженко Г.Ф., Горбатюк О.І., Андріящук В.А., Жовнір О.М.,Рудой О.В., Тютюн С.М., Дибкова С.М., Рєзніченко Л.С., Грузіна Т.Г Оцiнка in vivo генотоксичності та мутагенності мультикомпонентної вакцини «Мультибовісан», модифікованої біобезпечними наночастинками ауруму Ветеринарна біотехнологія. – 2016. –  Вип. 28. – С. 225-232. pdf
 61. Стравський Я.С., Резніченко Л.С., Дибкова С.М. Профілактика післяотельної патології у корів супозиторіями із вмістом наночастинок Купруму Ветеренарна біотехнологія. – 2016. - №28. – С.271-278. pdf
 62. Дибкова С.М., Грузіна Т.Г., Рєзніченко Л.С. Біоаналітична характеристика чутливого елементу біосенсорного аналізатора для визначення гербіцидів на основі 2,4-дихлорфеноксиоцтової кислоти Вісник проблем біології і медицини, 2016. – Вип.4, Т.1(133). – С.259-263.
 63. Рєзніченко Л. С., Грузіна Т. Г., Дибкова С.М Мікробні біосенсорні аналізатори як спосіб експресного моніторингу параметрів екотоксичності в об’єктах навколишнього середовища Екологічні науки. – 2017. № 18-19, С.152-156.
 64. Л.С. Резниченко, А.В. Рыбачук, С.Н. Дыбкова, Т.Г. Грузина, В.А. Маланчук, З.Р. Ульберг. Наночастицы серебра и их комбинация с наночастицами золота как эффективные антимикробные препараты для лечения гнойно-воспалительных заболеваний в стоматологии и челюстно-лицевой хирургии Фундаментальные проблемы создания новых веществ и материалов химического производства/ НАН Украины. – К.: Академпериодика, 2016. – 312 с. –– С. 247 – 255.
 65. Риженко Г.Ф., Горбатюк О.І., АндріящукВ.О., Жовнір О.М., Уховська Т. М. Тютюн С.М., Дибкова С.М., РєзніченкоЛ.С., Грузіна Т.Г Скринінг наночастинок металів для біотехнології ветеринарних імуно біологічних засобів Ветеринарна біотехнологія. – 2017. –  Вип. 30. – С. 206-213. https://doi.org/10.31073/vet_biotech30-26 pdf
 66. Г.Ф.Риженко, О.І.Горбатюк, В.О.АндріящукО.М.Жовнір, Т. М. Уховська, С. М. Тютюн, С. М. Дибкова, Л.С.Рєзніченко, Т. Г. Грузіна Методичні рекомендації «Оцінка безпеки ветеринарних імунобіологічних засобів, які містять наночастинки металів на етапі розробки » Київ, 2017- 21с.
 67. Методичні рекомендації «Оцінка безпечності наночастинок металів та наноматеріалів у модельних експериментах in vitro» схвалені проблемною комісією МОЗ та НАМН України «Гігієна праці та профзахворювання» (протокол № 5 від 17.12.2015 р.
 68. O. Shydlovska, N.Zholobak, S. Dybkova, S.Osinsky, L.Bubnovskaya, O.Yelenich, S. Solopan A. Belous Synthesis and comparative characteristics of biological activities of (La, Sr)MnO3 and Fe3O4 nanoparticles European Journal of Nanomedicine. 2017; 9(1): 33–43 https://doi.org/10.1515/ejnm-2016-0028
 69. Горбатюк О.І., Андріящук В.О., Риженко Г.Ф., Жовнір О.М., Рєзніченко Л.С., Дибкова С.М., , Уховська Т. М. Тютюн С.М. Вплив наночастинок металів на активізацію метаболічних процесів у клітинах C.perfringens тип А Ветеринарна біотехнологія. – 2017. –  Вип. 30. – С. 47-56. https://doi.org/10.31073/vet_biotech30-05 pdf
 70. Рєзніченко Л.С., Грузіна Т.Г., Дибкова С.М., Головко А.М., Ушкалов В.О., Мачуський О.В., Ульберг З.Р. Експресний аналіз рівня забрудненості сільськогосподарської продукції органічними (включно із гербіцидами) і неорганічними полютантами за допомогою мікробних біосенсорних аналізаторів. Методичні рекомендації Методичні рекомендації погоджено і ухвалено на засіданні Вченої ради в Українській лабораторії якості і безпеки продукції АПК НУБіП України, Протокол № 13 від 06.11.2017.. – 2017. – 66 с.
 71. Риженко Г.Ф., Горбатюк О.І., АндріящукВ.О., Жовнір О.М., Уховська Т. М. Тютюн С.М., Дибкова С.М., Рєзніченко Л.С., Грузіна Т.Г. Оцінка безпеки ветеринарних імунобіологічних засобів, які містять наночастинки металів, у процесі розробки. Методичні рекомендації Методичні рекомендації затверджені Методичною комісією та Вченою радою Інституту ветеринарної медицини НААН. Протокол №13 від 24.11. 2016 р.) – Київ, 2017. – 21 с.
 72. Риженко Г.Ф., Ничик С.А., Горбатюк О.І., АндріящукВ.О., Жовнір О.М., Уховська Т. М. Тютюн С.М., Рєзніченко Л.С., Дибкова С.М., Грузіна Т.Г. Використання наночастинок металів у виробництві ветеринарних імунобіологічних засобів для підвищення їх ефективності. Методичні рекомендації Методичні рекомендації затверджені Методичною комісією та Вченою радою Інституту ветеринарної медицини НААН. Протокол №5 від 24.05. 2017р.). – Київ, 2017. – 24 с.
 73. Білоус С.Б., Дибкова С.М., Рєзніченко Л.С. Дослідження з розробки косметичних засобів на основі наночастинок срібла, золота і міді Фармацевтичний часопис - 2018, N4. С.27-34 pdf https://doi.org/10.11603/2312-0967.2018.4.9685
 74. Горбатюк О.І, Мінцюк Є.П., Андріящук В.О., Риженко Г.Ф., Жовнір О.М., Рєзніченко Л.С., Дибкова С.М., Уховська Т.М., Тютюн С.М., Криленко С.Ю Вивчення рівня активності мембранної АТФ-ази бактерій С.perfringens та критеріїв впливу на їхні метаболічні процеси наночастинок золота Ветеринарна біотехнологія. – 2018. – Вип. 32(2). – С. 100–112. pdf https://doi.org/10.31073/vet_biotech32(2)-12
 75. РиженкоГ.Ф., Андріящук В.О., Жовнір О.М., Горбатюк О.І, Уховська Т.М., Тютюн С.М., Рєзніченко Л.С., Дибкова С.М. Вивчення експериментальних зразків вакцин з наночастинками металів проти захворювань, що викликаються Сlostridium perfringens, за показниками якості та безпечності Ветеринарна біотехнологія - 2018, 32 (2). С. 459-473. pdf https://doi.org/10.31073/vet_biotech32(2)-56
 76. Bilous S., Dybkova S, Liutko O, Rieznichenko L, Gruzina T, Kalyniuk T Actual approaches to development of new antimicrobial medicines in the conditions of extension of antibiotic resistance. Scientific Journal “ScienceRise: Pharmaceutical Science” – 2018. - Vol. 1(11). – Р.12-15 pdf https://doi.org/10.15587/2519-4852.2018.122169
 77. Bilous S. B, RieznichenkoL.S.Dybkova S. M., Rybachuk A. V., Kalyniuk T. H. The studies of the pharmaceutical development of dosage forms with silver and gold nanoparticles for use in dentistry and surgery News of Pharmacy 2018 - N 4 (96) P. 28-36. pdf https://doi.org/10.24959/nphj.18.2228
 78. Apykhtina O.L., Dybkova S.M, Sokurenko L.M., ChaikovskyYu.B. Cytotoxic and genotoxic effects of cadmium sulfide nanoparticles Experimental oncology - 2018 - 40(3). – Р.194-199. pdf
 79. Дибкова С.М., Тютюн С.М., Рєзніченко Л.С., Жовнір О.М., Андріящук В.А., Уховська Т.М., Грузіна Т.Г. Оцінка цитотоксичності та генотоксичності стимулюючого тканинного препарату («СТП») та «СТП», модифікованого наночастинками заліза Ветеринарна біотехнологія. – 2019. – Вип. 34. – С. 9-14 pdf https://doi.org/10.31073/vet_biotech34-01
 80. Рєзніченко Л.С., Дибкова С.М., Дорошенко А.М. Наночастинки заліза як ефективний засіб профілактики і лікування залізодефіцитної анемії тварин Ветеринарна біотехнологія. – 2019. – Вип.35. – С.116-128. pdf https://doi.org/10.31073/vet_biotech35-14

Patent

 1. Дибкова С.М., Годовський О.В., Романько М.Є., Грузіна Т.Г., Ульберг З.Р., Ушкалов В.О., Головко А.М. Спосіб оцінки генотоксичних властивостей наноматеріалів Патент України на корисну модель - МПК (2009) G01N33/00 G01N33/48.- Заявл.10.09.2009; -Опубл. 25.03.2010; Бюл. №6. - 10с.
 2. Головко А.М., Ушкалов В.О., Мачуський О.В., Рєзніченко Л.С., Романько М.Є., Дибкова С.М. Бабкін М.В. Спосіб отримання біомаси Bacillus antracis з використанням наночастинок золота Патент України на корисну модель - МПК (2011.01) C12N3/00.-Заявл.08.10.2010; Опубл. 11.04.2011-Бюл. №7. - 4с.
 3. Головко А.М., Ушкалов В.О., Мачуський О.В., Романько М.Є., Бабкін М.В, Грузіна Т.Г., Ульберг З.Р., Рєзніченко Л.С., Дибкова С.М. Спосіб виготовлення засобу профілактики сибірки тварин із штаму Bacillus anthracis Sterne 34F2 Патент України на корисну модель МПК -(2011.01) A61K 39/00.- Заявл.23.11.2010; Опубл. 25.06.2011; Бюл. №12. - 4с.
 4. Грузіна Т.Г., Рєзніченко Л.С., Назаренко В.І., Мельник В.Г., Дибкова С.М. Ульберг З. Р. Спосіб експресного визначення рівня інтегральної забрудненості, вмісту токсичних органічних сполук та важких металів в об’єктах довкілля Патент України на корисну модель № 86175 МПК – (2013.01) G01N33/18, G01N33/24, G01N21/76, G01N33/569, G01N35/00. Заявл.07.07.2011; Опубл. 25.11.2013; Бюл. №24. - 6с.
 5. Грузіна Т.Г., Рєзніченко Л.С., Назаренко В.І., Мельник В.Г., Дибкова С.М. Ульберг З. Р. Пристрій для експресного визначення рівня інтегральної забрудненості, вмісту токсичних органічних сполук та важких металів в об’єктах довкілля Патент України на корисну модель № 90605 МПК – (2014.01) G01N33/18, G01N33/24, G01N21/76, G01N33/569, G01N35/00. Заявл.07.07.2011; Опубл. 10.06.2014; Бюл. №24. - 6с
 6. Рєзніченко Л.С., ДорошенкоА.М., Ульберг З.Р., Грузіна Т.Г., Дибкова С.М. Чекман І.С. Застосування субстанції наночастинок нуль-валентного заліза як перорального протианемічного засобу Патент України на корисну модель МПК А61К 33/26 (200 Заявл.15.08.2014; Опубл. 10.03.2015; Бюл. №5. – 5 с.
 7. Рєзніченко Л.С., ДорошенкоА.М., Ульберг З.Р., Грузіна Т.Г., Дибкова С.М. Чекман І.С Застосування субстанції наночастинок нуль-валентного заліза як внутрішньовенного протианемічного засобу Патент України на корисну модель МПК А61К 33/26 (2006.01) Заявл.15.08.2014; Опубл. 10.03.2015; Бюл. №5. – 5 с.
 8. Рєзніченко Л.С., Рибачук А.В., Ульберг З.Р., Грузіна Т.Г., Дибкова С.М., Маланчук В.О. Застосування субстанції наночастинок срібла як протимікробного засобу при лікуванні гнійно-запальних захворювань щелепно-лицевої ділянки Пат. 99785 Україна, МПК А61К 33/88. / заявник та патентовласник Інститут біоколоїдної хімії ім. Ф.Д. Овчаренка НАН України. – № u201413861; заявл. 24.12.2014; опубл. 25.06.2015, Бюл. №21.
 9. Рєзніченко Л.С., Рибачук А.В., Ульберг З.Р., Грузіна Т.Г., Дибкова С.М., Маланчук В.О.; Спосіб лікування абсцесів та флегмон щелепно-лицевої ділянки Пат. 103644 Україна, МПК А61К 33/88. / заявник та патентовласник Інститут біоколоїдної хімії ім. Ф.Д. Овчаренка НАН України. – №u2015 05957; заявл. 16.06.2015; опубл. 25.12.2015, Бюл. № 24.
 10. Рєзніченко Л. С., Сімонов П. В., Ульберг З. Р., Грузіна Т. Г., Дибкова С. М., Чекман І. С., Руденко А. В.; Застосування субстанції наночастинок нуль-валентної міді як протимікробного внутрішньовенного засобу в умовах генералізованої інфекції Пат. 103317 Україна, МПК А61К 33/00, А61К 33/34 (2006.01), А61Р 31/04 (2006.01). / заявник та патентовласник Інститут біоколоїдної хімії ім. Ф.Д. Овчаренка НАН України. – №u201505956; заявл. 16.06.15; опубл. 10.12.15, Бюл. № 23.
 11. Риженко Г.Ф., Горбатюк О.І., АндріящукВ.О., Жовнір О.М., Уховська Т. М. Тютюн С.М., Дибкова С.М., РєзніченкоЛ.С., Грузіна Т.Г Cпосіб оцінки генотоксичних властивостей ветеринарних імунобіологічних засобів, які містять наночастинки металів. Патент на корисну модель
 12. Дибкова С.М., РєзніченкоЛ.С., Грузіна Т.Г Ульберг З.Р. Застосування наночастинок золота або срібла як агентів елімінації плазмід антибіотикорезистентності Патент на корисну модель
 13. Дибкова С.М., РєзніченкоЛ.С., Грузіна Т.Г Ульберг З.Р. Рибачук А.В. Маланчук В.о.. Спосіб подолання антибіотикорезистентності мікроорганізмів-збудників інфекційно-запальних процесів щелепно-лицевої ділянки людини Патент на корисну модель
 14. Дибкова С.М., РєзніченкоЛ.С., Грузіна Т.Г Ульберг З.Р. Рибачук А.В. Маланчук В.о.. Спосіб подолання антибіотикорезистентності мікроорганізмів-збудників інфекційно-запальних процесів щелепно-лицевої ділянки людини Патент на винахід
 15. Ничик С.А., Риженко Г.Ф., Горбатюк О. І., Дибкова С.М., Рєзніченко ЛС, Грузіна Т. Г., Андріящук В.О., Жовнір О. М., Тютюн С.М.а, Уховська Т. М. Спосіб оцінки генотоксичних властивостей ветеринарних імунобіологічних засобів, які містять наночастинки металів Патент України на корисну модель №117662: – Бюл.№ 13, 10.07.2017. – 4 с.
 16. Дибкова С.М, Ульберг З.Р, Грузіна Т.Г., РєзніченкоЛМ Застосування наночастинок золота або срібла як агентів елімінації плазмід антибіотикорезистентності / Патент України на корисну модель №118364: Бюл.№ 15, 10.08.2017. – 6 с.
 17. Дибкова С.М, , Рєзніченко Л.С., Рибачук А.В., , Грузіна Т.Г., Ульберг З.Р., Маланчук В. О.. Спосіб подолання антибіотикорезистентності мікроорганізмів-збудників інфекційно-запальних процесів щелепно-лицевої ділянки Патент України на корисну модель №118412: Бюл.№ 15, 10.08.2017. – 3 с.
 18. Дибкова С.М., Грузина Т.Г., Рєзніченко Л.С., Ульберг З.Р, ПрокопенкоВА Спосіб біосенсорного визначення забрудненості ґрунтів сільськогосподарського призначення та сільськогосподарської сировини гербіцидами на основі 2,4-дихлорфеноксиоцтової кислоти /. – Патент України на корисну модель №124123 Бюл.№6, 26.03.2018. - 4с.
 19. Дибкова С.М., Рєзніченко Л.С., Грузіна Т.Г., Риженко Г.Ф., . Горбатюк О.І., АндріящукВО Спосіб подолання антибіотикорезистентності та/або коліциногенності збудників інфекційних захворювань тварин– Патент України на корисну модель:25.01.2018, Бюл. № 2.-9с.
 20. Дибкова С.М., Лютко О.Б., Вітрак К.В., Грузіна Т.Г. Рєзніченко Л.С. Ульберг З.Р. : Спосіб подолання антибіотикорезистентності збудників гнійно-запальних та перипротезних інфекцій суглобів людини Патент України на корисну модель12.03.2018, Бюл.№5. - 12с.
 21. Патент на корисну модель “Спосіб нарощування біомаси бактерій роду Clostridium у виробництві ветеринарних вакцин” МПК (2012.01): C12N1/20, A61K39/00, B82B1/00. Реєстраційний номер заявки: u 2018 08 983
 22. Дибкова С.М., Рєзніченко Л.С., Грузіна Т.Г., Риженко Г.Ф., Горбатюк О.І., Андріящук В.О. Спосіб подолання антибіотикорезистентності та / або коліциногенності збудників інфекційних захворювань тварин Патент України на корисну модель № 122748 25.01.2018, Бюл. № 2.-9с.
 23. Дибкова С.М., Лютко О. Б., Вітрак К.В., Грузіна Т.Г., Рєзніченко Л.С., Ульберг З.Р Спосіб подолання антибіотикорезистентності збудників гнійно-запальних та перипротезних інфекцій суглобів людини Патент України на корисну модель № 123747 12.03.2018, Бюл.№5. - 12с.
 24. ДибковаС.М., Лютко О.Б., Вітрак К.В., Грузіна Т.Г. РєзніченкоЛ.С., Ульберг З.Р. Спосіб подолання антибіотикорезистентності збудників гнійно-запальних та перипротезних інфекцій суглобів людини. Патент України на винахід №119098. 25.04.2019. Бюл.№8.
 25. Дибкова С.М., Рєзніченко Л.С. Грузіна Т.Г. , Риженко Г.Ф. , Горбатюк О.І. , Андріящук В.О. Спосіб подолання антибіотикорезистентності та/або коліциногенності збудників інфекційних захворювань тварин Патент України на винахід №119091. 25.04.2019. Бюл.№8.
 26. Дибкова С.М, , РєзніченкоЛ.С., Рибачук А.В., , Грузіна Т.Г., Ульберг З.Р., Маланчук В.О.. Спосіб подолання антибіотикорезистентності мікроорганізмів-збудників інфекційно-запальних процесів щелепно-лицевої ділянки. Патент України на винахід №119364. Опубліковано 10.06.2019. Бюл.№11.
 27. Ничик С.А., Прокопенко В.А., Дибкова С.М., Рєзніченко Л.С., Горбатюк О.І., Риженко Г.Ф., Тютюн С.М., Мінцюк Є.П., Андріящук В.О., Уховська Т.М., Грузіна Т.Г. Спосіб нарощування біомаси бактерій роду Clostridium у виробництві ветеринарних вакцин Патент на корисну модель №131780. Опубліковано 25.01.2019. Бюл. №2.

Abstracts

  1. Zayets S.N., Taranova L.A. Selection of bacteria-destructors of anionic surfactants by method of molecular breeding Symposium Program of Fourth International Symposium and Exibition of Environmental Contamination in Central and Easten Europe (Sept 15-17, 1998, Warsaw, Poland) - P.155.
  2. Заец С.Н, Таранова Л.А., Мордухова Е.А., Грищенков В.Г., Боронин А.М. Получение штамма-деструктора алкилнафталин сульфоната в условиях проточного культивирования Тезисы докладов открытой городской научной конференции молодых ученых г.Пущино -1997, С.168-169.
  3. Заєць С.М Отримання бактерій-деструкторів алкілнафталін сульфонату методом молекулярного бридингу Тези конференції - конкурсу молодих вчених м.Києва (травень, 2000), С.145-146
  4. Резниченко Л.С, Шпилевая С.И., Грузина Т.Г., Дыбкова С.Н. З.Р. Ульберг Влияние наночастиц золота на биологические системы Cб. Трудов научной конференции «Химическая биология - Фундаментальные проблемы бионанотехнологии», 10-14 июня 2009 г., Новосибирск-2009- с. 121.
  5. Rieznichenko L., Dybkova S.M., Gruzina T., Shpyleva S., Ulberg Z., Chekhun V. Gold nanoparticles size- and concentration dependent influence on cancer cells) Abstracts of E-MRS Spring meeting – 2009 (Strasbourg, France – June 8-12, 2009 – P. I 3.
  6. Rieznichenko L., Shpyleva S., Gruzina T., Dybkova S.M., Ulberg Z., Chekhun V. Вiochemical mechanisms of gold nanoparticles influence: significance for biotechnology and medicine . Тези VII парнасовської конференціі з біохімії та молекулярної біології. Укр. біохім. журн. - 2009 - т. 81, №4. - С. 244.
  7. Dybkova S.M., Romanko М., Gruzina .T, Rieznichenko L., Ushkalov V., Ulberg Z. Gold nanoparticles genotoxicity Тези VII парнасовської конференціі з біохімії та молекулярної біології. Укр. біохім. журн. - 2009- т. 81, №4. - С. 291
  8. Дибкова С.М. Грузіна Т.Г., Рєзніченко Л.С., Ульберг З.Р., Ушкалов В.О., Головко А.М. Оцінка біобезпеки та біосумісності наноматеріалів органічної та неорганічної природи Тези.Укр. біохім. журн. - 2010- т. 82, №4. - С.246.
  9. Roman’kо M.Ye. , Kucheryavenko R.O. , Stegniy B.T. , Gruzina T.G. , Dybkova S.M., Rieznichenk L.S. , Uschkalov V.O.  Construction of nanovaccine prepаretion comprising conjugate of bovine infectious rhinotracheitis, viral diarrhea and parainfluenza-3 antigens with metal nanoparticles   Book of abstracts.Ukrainian-German Symposium on Physics and Chemistry of Nanostructures and on Nanobiotechnology. – Beregove, the Crimea, Ukraine 6th – 10th September, 2010. / – P6.14. – P. 220.
  10. Dybkova S.M., RieznichenkoL.S. Gruzina T.G., Ulberg Z.R. Risk assessment of nanomaterials by systems biomarkers Book of abstracts. Ukrainian-German Symposium on Physics and Chemistry of Nanostructures and on Nanobiotechnology. – Beregove, the Crimea, Ukraine 6th – 10th September, 2010. / – P6.20. – P. 227.
  11. Ульберг З.Р., Грузина Т.Г., Дыбкова С.Н. Резниченко Л.С. Биобезопасные наночастицы металлов в наномадицине и нанобио технологии Тезисы ІІ Международной научной конференции «Наноструктурые материалы - 2010: Беларусь – Россия – Украина». – Киев, Украина 19-22 октября 2010г. - С.650.
  12. RieznichenkoL.S.Gruzina T.G., Dybkova S.M., Ulberg Z.R., Roman’ko M.E., Ushkalov V.A., Chekman I.S. Metal nanoparticles: synthesis, properties and application in medicine & veterinary Abstracts of Mediterranean-East-Europe Meeting “Multifunctional Nanomaterials: NanoEuroMed 2011” (May 12-14, 2011, Uzhgorod, Ukraine). – P. 60-61.
  13. Резниченко Л.С., Грузина Т.Г., Дыбкова С.Н. Ульберг З.Р., Акименко Л.И., Ушкалов В.А. Биосенсорные анализаторы на основе бактерий для экологического мониторинга Тезисы Международной научной конференции «Микробиологическая биотехнология – наукоемкое направление современных знаний». – Кишинев, Молдова 6-8 июля 2011. – С.206-207.
  14. Грузіна Т.Г, Дибкова С.М. Рєзніченко Л.С., Ульберг З.Р. Системний підхід до біобезпечного використання наноматеріалів у медицині та ветеринарії Матеріали міжнародного семінару «Етика нанотехнологій та нанобезпека» 13 жовтня 2011, Київ, Україна. – С. 63-64.
  15. Рєзніченко Л.С., Грузіна Т.Г., Дибкова С.М. Ульберг З.Р Наночастинки металів: синтез, властивості та перспективи використання у біотехнології і медицині Нанотехнології у фармації та медицині: Матеріали міжнародної науково-практичної конференції (13-14 жовтня 2011 р. м. Харків, Україна) /. – Х.: 2011. – С. 177-178.
  16. КарнауховаА.Ю. Рєзніченко Л.С., Дибкова С.М. Грузіна Т.Г., Ульберг З.Р., Чекман І.С. Антимікробна дія наночастинок вісмуту . Нанотехнології у фармації та медицині: Матеріали міжнародної науково-практичної конференції (13-14 жовтня 2011 р. м. Харків, Україна). – Х.: 2011. – С. 108-109.
  17. Dybkova S.M., Gruzina T.G., RieznichenkoL.S. Ulberg Z.R. Interaction of metal nanoparticles with DNA Abstracts of Second international conference “NANOBIOPHYSICS 2011: Fundamental and Applied Aspects” (6-9 October 2011, Kiev,Ukraine). – P. 69
  18. RieznichenkoL.S.Gruzina T.G., Dybkova S.M., Ulberg Z.R., Chekman I.S. Metal nanoparticles: Synthesis, Risk Assessment, Pharmaceutical Perspectives Abstracts of Spring Conference “Nanomedicine: Visions, risks, potential”, 19-20 April 2012. – BBAW. – Berlin. – P. 32.
  19. Дибкова С.М. РєзніченкоЛ.С., Грузіна Т.Г., Ульберг З.Р. Оцінка потенційних ризиків застосування наноматеріалів медико-біологічного призначення Матеріали другого міжнародного семінару «Етика нанотехнологій та нанобезпека» 10 жовтня 2012, Київ, Україна. – С. 69-71.
  20. DoroshenkoA.M., RieznichenkoL.S.Gruzina T.G., Dybkova S.M., Ulberg Z.R., Chekman I.S. Iron nanoparticles as potential pharmacological substance in new class antianemia preparations’ development / International meeting « Clasters and nanostructured materials (CNM-3) Uzhorod , Ukraine, 14-17 October, 2012. – P.168.
  21. Резниченко Л.С., Грузина Т.Г., Дыбкова С.Н., Ульберг З.Р., Чекман И.С. Наночастицы металлов – фармацевтические субстанции нового поколения Тезисы докладов ІІІ Международной научной конференции «Наноструктурные материалы – 2012: Россия –Украина – Беларусь», 19-22 ноября, 2012, Санкт-Петербург. – СПб.: ООО «Издательство «Лема»», 2012. – 536 с. – С. – 116.
  22. Резниченко Л.С., ДорошенкоА.М., Дыбкова С.Н., Грузина Т.Г., Полова Ж.Н., Ульберг З.Р., Чекман И.С Разработка и создание противоанемийного препарата на основе наночастиц железа / Тезисы докладов ІІІ Международной научной конференции «Наноструктурные материалы – 2012: Россия –Украина – Беларусь», 19-22 ноября, 2012, Санкт-Петербург. – СПб.: ООО «Издательство «Лема»», 2012. – 536 с. – С. 406.
  23. Резниченко Л.С., Грузина Т.Г., Ульянов В.А., Рыбачук А.В., Симонов П.В., Дыбкова С.Н., Ульберг З.Р., Чекман И.С. Антимикробные агенты на основе наночастиц металлов и их конъюгатов с антибиотиками для лечения нозокомиальных инфекций Тезисы докладов ІІІ Международной научной конференции «Наноструктурные материалы – 2012: Россия –Украина – Беларусь», 19-22 ноября, 2012, Санкт-Петербург. – СПб.: ООО «Издательство «Лема»», 2012. – 536 с.– С. 408.
  24. Simonov Р.V., RieznichenkoL.S.Gruzina T.G., Dybkova S.M., Ulberg Z.R., Rudenko A.V., Chekman I.S. Copper nanoparticles as new antimicrobial pharmacological substance / International meeting « Clasters and nanostructured materials (CNM-3) Uzhorod , Ukraine, 14-17 October, 2012. – P.72.
  25. Karnaukhova A.Yu., RieznichenkoL.S. Gruzina T.G., Dybkova S.M., Ulberg Z.R., Chekman I.S. Bismuth nanoparticles as antimicrobial substance in effective struggle with high pathogen microorganisms International meeting « Clasters and nanostructured materials (CNM-3) Uzhorod , Ukraine, 14-17 October, 2012. – P.170.
  26. Резниченко Л.С., Грузина Т.Г., Дыбкова С.Н., Мохнатый С.И., Жовнир В.А., Воробьева А.М., Ульберг З.Р., Наночастицы золота в кардиотерапии Тезисы докладов ІІІ Международной научной конференции «Наноструктурные материалы – 2012: Россия –Украина – Беларусь», 19-22 ноября, 2012, Санкт-Петербург. – СПб.: ООО «Издательство «Лема»», 2012. – 536 с. – С. 407.
  27. Рєзніченко Л.С., Грузіна Т.Г., Дибкова С.М. Ульберг З.Р. Експресні біосенсорні аналізатори в оцінці стану та якості сільськогосподарської продукції за рівнем забрудненості органічними і неорганічними полютантами на етапах виробництва від «лану» до «столу» Матеріали IV Міжнародної науково-практичної конференції «Екотрофологія. Прогрес, проблеми, перспективи екологічно безпечного виробництва». – 10 жовтня 2013 р. – С. 74-76.
  28. RieznichenkoL.S. Gruzina T.G., Rybachuk A.V., Dybkova S.M., Z.R. Ulberg Modulation of biochemical activity by metal nanoparticles: pharmaceutical perspectives. Abstract of international research and practice conference “NANO-2013”, 25.08-01.09.2013 Bukovel. – P. 383
  29. Rieznichenko L., Doroshenko A., Gruzina T., Dybkova S.M., Polova Z., Ulberg Z., Chekman I. Iron nanoparticles' effectiveness for new antianemic preparations development Conference Proceedings 5th International Conference NANOCON-2013, October 16-18, Brno, Czech Republic, EU. – P. 111.
  30. PryskokaA.O, Rieznichenko L., Rudenko A.,. Gruzina T, Dybkova S.M., Chekman I., Ulberg Z. Silver nanoparticles applicability as antimicrobial substance in the prevention and treatment of septic complications Conference Proceedings 5th International Conference NANOCON-2013, October 16-18, Brno, Czech Republic, EU. – P. 118.
  31. Rieznichenko L., Doroshenko A., Gruzina T., Dybkova S.M., Polova Z., Ulberg Z., Chekman I. Iron nanoparticles' effectiveness for new antianemic preparations development Conference Proceedings 5th International Conference NANOCON-2013, October 16-18, Brno, Czech Republic, EU. – report 2144. - 4 p.
  32. Rieznichenko L., Rudenko A., Gruzina T., Dybkova S.M., Chekman I., Ulberg Z. Silver nanoparticles applicability as antimicrobial substance in the prevention and treatment of septic complications Conference Proceedings 5th International Conference NANOCON-2013, October 16-18, Brno, Czech Republic, EU. – report 2143. – 3 p.
  33. Rieznichenko.L.S DoroshenkoA.M., Gruzina T.G., Dybkova S.M., Polova Z.N., Ulberg Z.R., Chekman I.S. Iron nanoparticles effectiveness in new class antianemia preparations’ development Abstract of international research and practice conference “NANO-2013”, 25.08-01.09.2013 Bukovel. – P. 382.
  34. Dybkova S.M., Gruzina T.G., RieznichenkoL.SUlbergZ.R. Interaction of gold and silver nanoparticles with DNA Abstract of international research and practice conference “NANO-2013”, 25.08-01.09.2013 Bukovel. – P. 368.
  35. Рыбачук А.В., Резниченко Л.С., Маланчук В.А., Дыбкова С.Н., Грузина Т.Г., Ульберг З.Р. Антимикробные субстанции наночастиц серебра и их комбинация с наночастицами золота: оценка in vitro и in vivo эффективности Материалы ІІІ съезда стоматологов Таджикистана.Душанбе , 2-3 октября 2013. – с.390-391.
  36. Богорад-Кобельська О.С., Дибкова С.М. Олевінська З.М., Жолобак Н.М., Співак М.Я., Андронаті С.А. Вивчення генотоксичності нових противірусних сполук – похідних дифенілу Тези Міжнародної наукової конференції студентів та молодих вчених, 19-20 квітня 2012 р. – Х.: ХНУ імені В. Н. Каразіна, 2012. – 176с.-C. 31.
  37. Рибачук А.В., Рєзніченко Л.С., ГрузінаТ.Г., Маланчук В.О., Дибкова С.М., Ульберг З.Р. Долінська Н.О. Наночастинки срібла та їх комбінація з наночастинками золота як антимікробні субстанції для лікування гнійно-запальних захворювань щелепно-лицевої ділянки Матеріали 111 З’їзду Української асоціації черепно-щелепно-лицевих хірургів, 17-18 трав. 2013 р. –К., 2013 – С.115-117.
  38. Резниченко Л.С., Дыбкова С.Н., Грузина Т.Г., Ульберг З.Р. Наночастицы золота как векторы целевой доставки и модуляторы биологической активности в терапии патологии сердечно-сосудистой системы Тезисы IV Международ ной конференции «Нано размерные системы: Строение, Свойства,Технологии» 19-22 ноября 2013, Киев – С. 476
  39. Прискока А.О., Резниченко Л.С., Руденко А.В., Дыбкова С.Н., Грузина Т.Г., Ульберг З.Р., Чекман И.С. Наночастицы серебра как высокоэф фективная антимикробная субстанция в профилактике и терапии гнойно-септических осложнений Тезисы IV Международ ной конференции «Нано размерные системы: Строение, Свойства,Технологии» 19-22 ноября 2013, Киев – С. 475
  40. Симонов П.В., Резниченко Л.С., Руденко А.В., Дыбкова С.Н., Грузина Т.Г., Ульберг З.Р., Чекман И.С. Наночастицы меди как высокоэф фективная антимикробная субстанция широкого спектра действия для лечения нозокомиальных инфекций Тезисы IV Международ ной конференции «Нано размерные системы: Строение, Свойства,Технологии» 19-22 ноября 2013, Киев – С. 480.
  41. Дорошенко А.М., Резниченко Л.С., Дыбкова С.Н. Грузина Т.Г., Полова Ж.Н., Ульберг З.Р., Чекман И.С. Наночастицы железа как фармацевтичес кая субстанция в разработке противоанемийных препаратов нового поколения Тезисы IV Международ ной конференции «Нано размерные системы: Строение, Свойства,Технологии» 19-22 ноября 2013, Киев – С. 455.
  42. Дибкова С.М. Грузіна Т.Г., Рєзніченко Л.С., Ульберг З.Р. Взаємодія наночастинок золота та срібла з плазмідноюДНК Збірник наукових праць Міжнародної наукової конференції “Фактори експериментальної еволюції організмів”. – Київ. - 2014. - Т.15. – С.48-52.
  43. Dybkova S.M., . Gruzina T.G., RieznichenkoL.S. Ulberg Z.R. Interaction of metal nanoparticles with plasmids E-MRS Fall meeting, 15-19 September 2014, Warsaw, Poland – www.emrs-strasbourg.com
  44. Dybkova S.M., Gruzina T.G., RieznichenkoL.S. Ulberg Z.R. The problem of nanomaterials risk assessment in Ukraine E-MRS Fall meeting, 15-19 September 2014, Warsaw, Poland – www.emrs-strasbourg.com
  45. RieznichenkoL.S.Dybkova S.M., Gruzina T.G., Ulberg Z.R. Biological benefits of metal nanoparticles for probiotic preparations E-MRS Fall meeting, 15-19 September 2014, Warsaw, Poland – www.emrs-strasbourg.com
  46. Чекман И.С., Ульберг З.Р., Горчакова Н.А., Грузина Т.Г., Резниченко Л.С., Дибкова С.М., Дорошенко А.М Исследование биобезопасности и эффективности наночастиц железа как потенциальной противоанемической субстанции Сборник тезисов докладов ХХІ Российского национальногоконгресса «Человек и лекарство», Москва, 7–11 апреля 2014 г.– С. 351.
  47. DoroshenkoА.M., RieznichenkoL.S,Dybkova S.M., Polova Z.M., Gruzina T.G. Chekman I.S., Ulberg Z.R. Experimental study of iron nanoparticles’ effectiveness in treatment of model iron deficiency anemia ISIC Abstract book, May 15 – 16 2014. - P. 197.
  48. Doroshenko A.M., Rieznichenko L.S., Dybkova S.M., Polova Z.M., Gruzina T.G., Chekman I.S., Ulberg Z.R. Iron nanoparticles as basis for new effective antianemic preparations development E-MRS Fall meeting, 15-19 September 2014, Warsaw, Poland – www.emrs-strasbourg.com
  49. Дорошенко А.М., Резниченко Л.С., Дыбкова С.Н., Грузина Т.Г., Ульберг З.Р., Чекман И.С. Биобезопасность и противоанемическая активность экспериментальной субстанции наночастиц железа при дефиците железа / Материалы международной научно-практической конференции «Микроэлементы в медицине, ветеринарии, питании: перспективы сотрудничества и развития», 24-26 сентября 2014, Одесса. – С. 78-80.
  50. DoroshenkoA..M. RieznichenkoL.S.Dybkova S.M., Polova Z. M., Gruzina T. G., Chekman I. S., Ulberg Z. R. Experimental study of iron nanoparticles’ effectiveness in treatment of model iron deficiency anemia Abstract book of 7th International Scientific Interdisciplinary Conference for medical students and young scientists, May 15th–16th, 2014, Kharkiv,Ukraine. – P. 197–198.
  51. ДорошенкоА..М.,Дибкова С.М. Рєзніченко Л. С. Вплив наночастинок заліза на кишковий мікробіоценоз щурів із аліментарною залізодефіцитною анемією Матеріали VI (68) Міжнародного науково-практичного конгресу студентів та молодих вчених «Актуальні проблеми сучасної медицини», 15–17 жовтня 2014 р., м. Київ. – C. 140–141.
  52. Риженко В.П., Ничик С.А., Рєзніченко Л.С., Риженко Г.Ф., Горбатюк О.І., Дибкова С.М. Грузіна Т.Г., Ульберг З.Р., Андріящук В.О., Жовнір О.М. Наночастинки срібла як ефективна мікроелементна добавка у біотехнології виробництва імунобіологічних препаратів Материалы международной научно-практической конференции «Микроэлементы в медицине, ветеринарии, питании: перспективы сотрудничества и развития», 24-26 сентября 2014, Одесса. – С. 217-219.
  53. Дибкова С.М. Рєзніченко Л.С., Грузіна Т.Г., Ульберг З.Р. Оцінка біобезпеки наноматеріалів медико-біологічного призначення Материалы международной научно-практической конференции «Микроэлементы в медицине, ветеринарии, питании: перспективы сотрудничества и развития», 24-26 сентября 2014, Одесса. – С. 81-83.
  54. Дибкова С.М., Рєзніченко Л.С., Грузіна Т.Г., Ульберг З.Р. Метод ДНК-комет в оцінці безпечності наночастинок металів біо технологічного та медичного призначення Збірка тез доповідей Науково-практичної конференції "Актуальні питання гігієни та екологічної безпеки України".Одинадцяті Марзєєвські читання. М Івано-Франківськ. Вип.15.,8-9 жовтня 2015 р. С.194-196
  55. L.Rieznichenko, V. Ryzhenko, G.Ryzhenko, O. Gorbatyuk, T. Gruzina, Dybkova S.M., V. Ushkalov, Z. Ulberg The peculiarities of metal nanoparticles interaction with aerobic and anaerobic bacteria cells in new high effective antimicrobial preparations development E-MRS Spring Meeting 11-15 May 2015, Lille, France, Symposium 15X “Nanomedicine advancing from bench-to-bedside : the role of materials”
  56. L.Rieznichenko, V Ryzhenko, S. Nychyk, G.Ryzhenko, O. Gorbatyuk, S. Dybkova, T. Gruzina, Z.Ulberg Silver nanoparticles in biotechnology of immunobiological preparations development E-MRS Spring Meeting 11-15 May 2015, Lille, France, Symposium 15V “Bioinspired and Biointegrated Materials as New Frontiers Nanomaterials V”
  57. A. Rybachuk, L. Rieznichenko, V.Malanchuk, S. Dybkova, T. Gruzina, Z.Ulberg Silver nanoparticles and their combination with gold nanoparticles as new effective antimicrobial substances for maxillofacial surgery and dental implantology (oral presentation) E-MRS Spring Meeting 11-15 May 2015, Lille, France, Symposium 15V “Bioinspired and Biointegrated Materials as New Frontiers Nanomaterials V”
  58. A. Rybachuk, L. Rieznichenko, V.Malanchuk, S. Dybkova, T. Gruzina, Z.Ulberg Silver nanoparticles and their combination with gold nanoparticles as new effective antimicrobial substances for maxillofacial surgery and dental implantology (poster) E-MRS Spring Meeting 11-15 May 2015, Lille, France, Symposium 15X “Nanomedicine advancing from bench-to-bedside : the role of materials”
  59. L.Rieznichenko, T. Gruzina, S. Dybkova, Z. Ulberg, V.Ushkalov Bismuth nanoparticles: synthesis and estimation of antimicrobial activity against high pathogen microorganisms (poster)/ E-MRS Spring Meeting 11-15 May 2015, Lille, France, Symposium 15V “Bioinspired and Biointegrated Materials as New Frontiers Nanomaterials V”
  60. Rybachuk A. Rieznichenko L., Dybkova S.M.,. Gruzina T., Ulberg Z., Malanchuk V Silver nanoparticles and their combination with gold nanoparticles as new effective antimicrobial substances for oral and maxillofacial surgery Book of abstracts. Ukrainian-German Symposium on Physics and Chemistry of Nanostructures and on Nanobiotechnology. – Kyiv, Ukraine 21th – 25th September, 2015. – P250.
  61. DoroshenkoA.M., RieznichenkoL.S, Dybkova S.M., Polova Z.M., Gruzina T.G., Chekman I.S., Ulberg Z.,R. Iron nanoparticles’ antianemic activity estimation Book of abstracts. Ukrainian-German Symposium on Physics and Chemistry of Nanostructures and on Nanobiotechnology. – Kyiv, Ukraine 21th – 25th September, 2015. – P256.
  62. Dybkova S.M., Gruzina T.., RieznichenkoL., Ulberg Z. Gold and silver nanoparticles as effective agents for elimination the plasmids of antibiotic resistance Book of abstracts. Ukrainian-German Symposium on Physics and Chemistry of Nanostructures and on Nanobiotechnology. – Kyiv, Ukraine 21th – 25th September, 2015. / – P259.
  63. Дибкова С.М., Грузіна Т.Г., Ульберг З.Р. Розробка чутливого елементу біосенсорного аналізатору для визначення вмісту гербіцидів у грунтах та сільськогосподарській продукції Збірник тез ІV Всеукраїнської науково-практичної конференції студентів, аспірантів та молодих вчених «Біотехнологія: звершення та надії»- м. Київ - 21-22 ТРАВНЯ 2015 .– С. 92-94
  64. Риженко Г.Ф., Горбатюк О.І., АндріящукВ.А., Жовнір О.М., Дибкова С.М., РєзніченкоЛ.С., Грузіна Т.Г. Оцінка генотоксичності ветеринарних вакцин «Колісан», «Колісан +AgNP», «Актиноколісан Надія», «Актиноколісан +AgNP», «Вельшиколісан» «Вельшиколісан +AgNP», «Актиносан», «Актиносан +AgNP», «Мультибовісан»«Мультибовісан +AgNP (1%)», «Мультибовісан +AgNP(0,5%)» Збірник тез ІV Всеукраїнської науково-практичної конференції студентів, аспірантів та молодих вчених «Біотехнологія: звершення та надії»- м. Київ - 21-22 ТРАВНЯ 2015 .–c.76-77
  65. Риженко Г.Ф., Горбатюк О.І., АндріящукВ.А., Жовнір О.М., Дибкова С.М., РєзніченкоЛ.С., Грузіна Т.Г. Оцінка цитотоксичності ветеринарних вакцин «Колісан», «Колісан +AgNP», «Вельшиколісан»«Вельшиколісан +AgNP», «Актиносан», «Актиносан +AgNP», «Мультибовісан»«Мультибовісан +AgNP (1%)», «Мультибовісан +AgNP(0,5%)» Збірник тез ІV Всеукраїнської науково-практичної конференції студентів, аспірантів та молодих вчених «Біотехнологія: звершення та надії»- м. Київ - 21-22 ТРАВНЯ 2015 .–c.78-79
  66. Дибкова С., Грузіна Т., Рєзніченко Л Мікробний біосенсор для визначення гербіцидів на основі 2,4-дихлорфеноксиоцтової кислоти // II Всеукраїнська науково-практична конференція Матеріали конференції «Актуальні проблеми хімії та хімічної технології». Київ, Україна, 20-21 листопада 2016 р. –с.232-234
  67. Рєзніченко Л. С., Грузіна Т. Г., Дибкова С.М. Мікробні біосенсорні аналізатори як спосіб експресного моніторингу параметрів екотоксичності в об’єктах навколишнього середовища Матеріали міжнародної науково-практичної конференції «Екологічна та техногенна безпека населених пунктів україни. проблеми утилізації та видалення побутових та промислових відходів (еколого-соціальні, технічні та правові проблеми)». м. Харків, 4-6 жовтня 2016 р. – С. 79-84.
  68. Рєзніченко Л.С., Дибкова С.М., Грузіна Т.Г. Мікробні біосенсори як ефективний інструмент для високочутливого експресного моніторингу рівня забрудненості довкілля органічними і неорганічними полютантами // Матеріали VІ Міжнародної наукової конференції з екології Карпатського Єврорегіону CERECO-2017, м. Берегово (Закарпаття, Україна), 30 березня –1 квітня 2017 р. – 247-255
  69. Дибкова С.М., Рибачук А.В,, Рєзніченко Л.С., Грузіна Т,Г, Маланчук А.В., Ульберг З.Р. Наночастинки золота та срібла як ефективні агенти елімінації плазмідоасоційованих детермінант стійкості до антибіотиків клінічних ізолятів мікроорганізмів Матеріали міжнародної науково-практичної конференції «Сучасна стоматологія та щелепно-лицева хірургія», 13 травня 2016, Київ. – С.234-237.
  70. RieznichenkoL.S, Dybkova S.M., Bilous S.B., Gruzina T.G. New approach in development of drugs for multi-drug resistant tuberculosis treatment: metal nanoparticles effectiveness. 4th International Conference “Nanotechnologies” October 24-27, 2016, Tbilisi, Georgia, NANO-2016 P.179. pdf
  71. A. Rybachuk, L.Rieznichenko, L.Panchenko, S. Dybkova, T. Gruzina, V. Malanchuk Silver and gold nanoparticles: efficacy for treatment of maxillofacial injuries and their complications 4th International Conference “Nanotechnologies” October 24-27, 2016, Tbilisi, Georgia, NANO-2016 P.181. pdf
  72. Rybachuk A.V., Rieznichenko L.S., Bilous S.B., Dybkova S.M., Gruzina T.G., Malanchuk V.O Silver and gold nanoparticles: effectiveness in vivo in treatment of purulent-imflammatory diseases of the maxillofacial area, development of dosage forms// Abstract book International research and practice conference: Nanotechnology and nanomaterials (NANO-2016). 24-27 August 2016, Lviv, Ukraine. – P.498.
  73. Rieznichenko L.S., Bilous S.B., Dybkova S.M., Gruzina T.G. Development of new pharmaceutical substance and dosage form based on silver and cooper nanoparticles for treatment of multi-drug resistant tuberculosis // Abstract book International research and practice conference: Nanotechnology and nanomaterials (NANO-2016). 24-27 August 2016, Lviv, Ukraine. – P.497.
  74. Апихтіна О.Л., Дибкова С.М. Біоетичні аспекти оцінки генотоксичної дії наночастинок кадмію Матеріали Шостого Національного конгресу з біоетики , 27-30 вересня 2016 р, Київ, Україна. – К. – С.72
  75. Рєзніченко Л.С., Дибкова С.М., Грузіна Т.Г Мікробні біосенсори як ефективний інструмент для високочутливого експресного моніторингу рівня забрудненості довкілля органічними і неорганічними полютантами Proceedings of the 6th International Conference on Carpathian Euroregion Ecology, Berehove, Transcarpathia, Ukraine, ТОВ «РІК-У» 30 March – 1 April, 2017, P. 247-254.
  76. Дибкова С.М., Рєзніченко Л.С. Грузіна Т.Г. , Риженко Г.Ф. , Горбатюк О.І. , Андріящук В.О. , Уховська Т.М. Наночастинки металів – ефективні агенти подолання антибіотикорезистентності збудників інфекційних захворювань тварин Матеріали Міжнародної наукової конференції “Сучасні епідеміологічні виклики в концепції “Єдине здоров'я”, 11-15 червня 2018 року , Тернопіль. - с.27-28.
  77. Дибкова С.М., Тютюн С.М., Рєзніченко Л.С., Горбатюк О.І., Уховська Т.М. Риженко Г.Ф. Оцінка біобезпечності за показниками цитотоксичності та генотоксичності стимулюючого тканинного препарату «стп» Та «стп», модифікованого наночастинками заліза / Матеріали конференції молодих учених «Актуальні проблеми ветеринарної біотехнології та інфекційної патології тварин»,19 липня 2018, київ – с.34 -36.
  78. Дмитруха Н.М., Лагутіна О.С., Дибкова С.М., Громовий Т.Ю. Оцінка безпеки наночастинок in vitro Матеріали науково-практичної конференції з міжнародною участю, присвяченої пам'яті академіка Ю.І.Кундієва “Актуальні питання сучасної мікроелементології” 4-5 жовтня 2018, Київ , – с. 87-88
  79. Дибкова С.М., Рєзніченко Л.С. Грузіна Т.Г., Жовнір О.М., Андріящук В.О., Тютюн С.М. Наночастинки металів у лікуванні бактеріальних хвороб тварин Матеріали ІІ Міжнародної науково-практичної конференції «Сучасні епідемічні виклики в концепції «Єдине здоров’я» м. Тернопіль 15–17 квітня 2019 р. – С. 20-21.
  80. Дибкова С. М., Жовнір О. М., Рєзніченко Л. С., Ничик С. А., Прокопенко В.А Профілактика та лікування бактеріальних хвороб тварин із застосуванням наночастинок металів // Матеріали щорічної науково-практичної конференції молодих вчених „Актуальні проблеми ветеринарної біотехнології та інфекційної патології тварин, м. Київ. – 2019. - С.29-30.
  81. Dybkova S., Liutko O., Rieznichenko L., Vytrak K. Оvercoming the antibiotic resistance of pathogens of periprotheses and purulent -inflammatory infections 29 ECCMID. Amsterdam, 2019


  http://dybkov.kiev.ua/S/index.html
  All Questions and Comments to Svitlana Dybkova

  Last Modified